همکاران

Description: C:\Users\edu\Desktop\images.jpg

کادر اجرایی

خانم طلایی

مدیر

خانم امیدوار

موسس

خانم شریعت

معاون آموزشی

خانم سراج زاده

معاون اجرایی

خانم قهرمان

مشاور

خانم حسینی

معاون پرورشی

 

Description: C:\Users\edu\Desktop\index.jpg

کادر آموزشی

خانم احمدی-خانم اعظمی-خانم سیفی-خانم عطارزاده-خانم جعفری-خانم یزدی

دبیران ریاضی

خانم غروی-خانم سلمانی-خانم محولاتی-خانم برهانی-خانم طهماسبی

دبیران علوم

خانم خلیل نیا-خانم پاس-خانم اصولی-خانم طباطبایی-خانم شادی-خانم سروری

دبیران ادبیات

خانم چراغعلی-خانم معلومی-خانم قویدل

دبیران زبان انگلیسی

خانم صاحبی

دبیر دینی

خانم رحمانی

دبیر قرآن

خانم کریم زاده-خانم ناصری

دبیران عربی

خانم قربان پور-خانم متعمدالشریفی-خانم مظفری

دبیر مطالعات

خانم فاضل

دبیر هنر

خانم قرایی

دبیر ورزش

خانم قالیباف

دبیر تفکر و آمادگی دفاعی

خانم محمد حسین نژاد

دبیر کا و فناوری