برنامه امتحانات

برای مشاهده برنامه امتحانی، بر روی پایه مورد نظر خود کلیک کنید.

برنامه امتحانات سال تحصیلی 98-97 نوبت اول (دی ماه 97) نوبت دوم (خرداد ماه 98)

پایه دهم

پایه یازدهم

پایه دوازدهم

پایه دهم

پایه یازدهم

پایه دوازدهم

 

 

 

برنامه امتحانات سال تحصیلی 99-98   نوبت اول (دی ماه 98)   نوبت دوم (خرداد ماه 99)
     

پایه دهم

پایه یازدهم

پایه دوازدهم

پایه دهم

پایه یازدهم

پایه دوازدهم

 

 

 

برنامه امتحانات سال تحصیلی 00-99   نوبت اول (دی ماه 99)   نوبت دوم (خرداد ماه 00)
     

پایه دهم

پایه یازدهم

پایه دوازدهم

پایه دهم

پایه یازدهم

پایه دوازدهم