اخبارتاریخ انتشار: 11:02:24 - 02/09/17

کسب مقام سوم تیمی مسابقات شطرنج ناحیه 3