معرفی اعضاء

نام و نام خانوادگی

شغل

شماره تماس

دکتر محمد صفریان

پزشک

09153155654

دکتر محمد فرحمند

پزشک

09151115480

دکتر راضیه تقویان

مشاور خانواده

09151156929

دکتر جاجرمی

پزشک

09155049161

مهندس محمدرضا روزبهانی

مهندس

09153113424

دکتر اکبری

پزشک

09155026604

دکتر افشاریان

پزشک

09123974726

مهندس ملاکی

مهندس

09153166745

دکتر سرگلزائی

هیئت علمی دانشگاه

09155124591

دکتر طباطبایی

دکترای کامپیوتر

09155811236

دکتر درخشی

پزشک

09125694278

مهندس سوری

مهندس

09155131655