اخبارتاریخ انتشار: 22:44:04 - 02/11/02

تقدیر از دانش آموزان عزیزی که در هفته کتاب و کتاب خوانی کتاب به کتابخانه آموزشگاه اهدا نمودند