اخبارتاریخ انتشار: 13:42:29 - 98/04/29

کسب مقام استانی در مسابقات جشنواره نوجوان خوارزمی

تبریک و دوصد تبریک به عزیزان امیدوار
برای دریافت رتبه سوم استان درمسابقات نوجوان خوارزمی رشته ایفای نقش توسط دانش آموزان

"آبتین قره داغی وعلیرضاکدیور"
ودریافت رتبه دوم استان دررشته علوم آزمایشگاهی توسط دانش آموزان

"کامیارجلالی وبنیامین طوفانی"